Ditt boende


Du som blivit medlem och bor i vår bostadsrättförening är delägare i fastigheten. Medlemmarna äger tillsammans husen och sköter dem genom en ekonomisk förening ledd av en av medlemmarna vald styrelse. Att vara bostadsrättsinnehavare innebär både förmåner men också skyldigheter som kan skilja sig mycket från att bo i till exempel hyresrätt eller eget hus. Här kommer lite allmän information om att bo i bostadsrätt.

Medlemskap och ansvar

Du äger tillsammans med alla en del av husen. Dock är våra hus en del av en större samfällighet där även grannföreningen Nordosten till exempel ingår. Denna samfällighet äger garagen och utemiljön.

Ditt ansvar som delägare

Att vara delägare och medlem i föreningen innebär att du köpt rätten till dina kvadratmetrar inomhus samt har möjlighet att påverka boendet genom att engagera dig. Det innebär även att den yta du köpt är du helt ansvarig för. Det ansvaret täcker allt från den fasta inredningen till ytskikten till och med insidan ytterdörren.

Skötsel av husen, garaget och utemiljön

Vår förening har anlitat Nabo för att ta hand om den tekniska förvaltningen av våra hus. Det är de man ringer för att felanmälan och de servar styrelsen genom stöd kring ekonomi, förvaltning och annat som föreningen behöver. Samfälligheten ansvarar för skötseln av den stora garageanläggningen under Nordostpassagen samt den mycket stora sopsuganläggning, som även fastigheter på Jungmansgatan och Vegagatan är anslutna till.

Medlemskap och avgifter

Varje person som blir delägare blir också godkänd av styrelsen som medlem i den ekonomiska föreningen. Medlemsavgiften betalas månadsvis och ska täcka de omkostnader som finns inom en förening. Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på olika omständigheter och detta beslutas av styrelsen.

Om något händer

Skador och fel

I princip alla ärenden sker genom kontakt till Nabo, vår förvaltare.

Det viktigaste att känna till som bostadsrättsinnehavare är att du är helt ansvarig för allt i lägenheten. Därför är det viktigt att tänka på dessa två saker:

  1. Skaffa hem- och bostadsrättsförsäkring om du inte redan har det.
  2. Ha koll på vad ditt ansvar är. Mycket är reglerat i föreningens stadgar men du kan alltid kontakta styrelsen om du är osäker.

Din hem- och bostadsrättsförsäkring täcker det mesta som kan tänkas hända i hemmet. Vattenskador är du som medlem i princip alltid ansvarig för, även om du inte medvetet orsakade det. Även om det läcker in till din lägenhet från en annan är du ansvarig för att omgående åtgärda och anmäla till vår tekniska förvaltning likväl som till ditt försäkringsbolag. Sedan görs en ansvarsutredning som avgör vem som får betala. Detta är grundläggande procedur men det finns givetvis undantag, dock ska vattenskador alltid åtgärdas omgående och det är där din försäkring kommer in i bilden.

Ditt ansvar gäller golv, tak, fast inredning (dörrar, garderober osv) alla delar av fönstren förutom målning och underhåll av ram och lister på utsidan. Läs mer om detta i våra stadgar.

Flytta & hyra ut

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till förvaltaren tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Ansökningsblanketter kan du få på föreningsexpeditionen eller hämta på sidan ”Dokument”

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

I normalfallet behandlas en ansökan löpande, något längre vid semestertider.

En medlem kan endast antas om hen kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren. Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande basbelopp.

Engagemang & påverkan

Påverka föreningen

Det finns flera sätt att göra skillnad i föreningen. Det yttersta ansvaret har styrelsen som fattar de stora, övergripande besluten. Styrelsen väljs vid varje årsstämma i juni och består av ideellt engagerade medlemmar som föreslås av en valberedning, även dessa medlemmar valda av årsstämman. Utöver detta finns en internrevisor och många engagerade trapphusvärdar och trädgårdsgrupper. Det är tack vare dem som de säsongsenliga och välkomnande blommorna och växterna finns vid portarna till exempel. Engagemanget bestämmer du! Vill du starta igång något? Vad saknar du? Kontakta styrelsen så kan vi berätta mer vilket stöd och hjälp du/ni kan få. Läs mer om vem som sitter i styrelsen.

Trivselregler

Att tillsammans äga husen innebär ett stort gemensamt ansvar i alla avseenden. Dels att ta hand om den egna lägenheten men även hänsyn till grannar. Därför finns det trivselregler för att alla ska samsas om utrymmet. De avhandlar allt från sophantering till störningar. Det är viktigt att läsa och ta del av dem eftersom misskötsel kan leda till att du förverkar din rätt till din lägenhet.
Se Praktisk information

Underhåll & renoveringar

Se Praktisk information