Valberedningens förslag till stämman


Som informerats i kallelsen till årsstämman är här valberedningens föslag till nästa styrelse:

Valda på stämman 2021-06-16:

Anna Melin(1 år kvarstår)
Michel Kalyun(1 år kvarstår)

 Nyval:

Simon Semelin (2 år)
Bengt-Arne Svensson (2 år)
Mari Liepens (2 år

Omval

Claes Brauer(1 år)
Ebba Fransén Björn (1 år)

Suppleanter:

Celia Fröhlander
Olle Arfwedsson
Max Carlström

Ordinarie revisor: KPMG
Föreningsvald intern revisor: Marie Bergwall